( ISSN 2738-5760 )
Športni park; Foto: Zavod za šport Športni park; Foto: Zavod za šport

Zbiranje ponudb za najem lokala pri tenis igrišču

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je objavil Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine-gostinski lokal

 

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 1306359, davčna številka: SI74108549

II. Predmet javnega zbiranja ponudb

Del nepremičnin parc. št. 748/1 in 748/2 obe k.o. 753 - Slovenska Bistrica, in sicer del na katerem stoji gostinski lokal (v cca 100 m2). Izhodiščna cena za mesečni najem znaša 450,00 EUR brez davka.

III. Komisija, cenilec in izjava najugodnejšega dražitelja

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, v sestavi:

 • Boštjan Fridrih - predsednik;
 • Tadej Repnik – član;
 • Bojan Plavšič – član.

Sestava komisije se lahko spremeni v kolikor pride do nepredvidljivih dogodkov. O vsaki spremembi komisije bodo zainteresirani ponudniki obveščeni.

Na javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 • fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Če se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb ali pogajanj spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

IV. Vrsta pravnega posla

Najemna pogodba za določen čas 1. leta, z možnostjo podaljšanja.

V. Pogoji najema

 • Nepremičnina oz. objekt se daje v najem po načelu »videno-kupljeno«.
 • Ponudba je zavezujoča in dokončna.
 • Ponudnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za najem nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih.

VI. Rok sklenitve pogodbe

V roku 8. dni po pozivu najemodajalca mora izbrani ponudnik z najemodajalcem skleniti najemno pogodbo, ki  jo pripravi najemodajalec, v nasprotnem primeru lahko najemodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejša ponudnika.

Z najemodajalcem bo v najemni pogodbi tudi določena vsebina glede opravljanja dodatne naloge, in sicer skrb za terminski plan uporabe dvorane za tenis.

 

VII. Način in rok plačila najemnine

Pozvani ponudnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni po vsakem izstavljenem računu na TRR najemodajalca. Redno mesečno plačilo najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo

Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je 60 dni.

Ponudnik lahko ponudbo umakne le, če je prodajalec prejel umik, preden je prejel ponudbo ali sočasno z njo.

 

IX. Vsebina ponudbe

Popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec OBR-1 ter izpis iz Ajpesa ali sodnega registra glede registrirane dejavnosti na področju gostinstva.

 

X. Kriterij in izbor

Komisija bo ponudnika izbrala na podlagi dveh kriterijev, in sicer se bodo v drugo fazo izbire uvrstili ponudniki, ki bodo izpolnjevali kriterij že registrirane dejavnosti gostinstva.

 

V drugi fazi se bo med ponudniki izbral tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino. V primeru prejema več ponudb z navedbo enake cene se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

XI. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je vključno do ponedeljka, 18. 10. 2021, do 12.00 ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem ponudnika obvestila.

Ponudbe se bodo odpirale v ponedeljek, 19. 10. 2021, ob 9.00 uri v sejni sobi Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno.

 

XII. Kontaktna oseba

Podrobnejši podatki in informacije v zvezi s predmetno ponudbo so dostopni na Javnem zavodu za šport pri Boštjanu Fridrihu, tel. št. 02 80 50 682, vsak delovni dan med 8.00 in 10.00 uro. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

                                                                                  

 • oktober 8, 2021
Nazadnje urejano na 0, 09.10.2021 10:53
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Bottom add

Poišči