( ISSN 2738-5760 )
Delo na polju, Foto: Pixabay Delo na polju, Foto: Pixabay

Javni razpis za pridobitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva - za leto 2022

Občina Slovenska Bistrica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2022 v višini 60.000,00 EUR po shemi državne pomoči v kmetijstvu.

 

UKREP 1:

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) in pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji (de minimis Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013).

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

A) Pomoč za naložbe v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih:

a) razpisna vsota: 37.500,00 EUR;

b) upravičeni stroški:

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditvi izpustov (stroški materiala in storitev) oziroma izboljšanje nepremičnin;

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije 2

- nakup novih ter rabljenih traktorjev do njihove tržne vrednosti, ki niso starejši od 10 let in so registrirani

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, itd.);

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

- stroški novogradnje ali rekonstrukcije trajnih nasadov;

- stroški nakupa trajnih rastlin.

 

B) Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji (de minimis Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013)

Pomoč se lahko dodeli za naložbe za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov.

a) razpisna vsota: 7.500,00 EUR;

b) upravičeni stroški:

- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah;

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

UKREP 2: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev (de minimis Uredba komisije (EU) št. 1407/2013)

Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine, ker je cilj ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.

a) razpisna vsota: 5.000,00 EUR;

b) predmet podpore: financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni (v razpršenih območjih občine sofinancirati stroške transporta zaradi neekonomskih prevozov);

c) Upravičenci: subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;

d) Kriterij dodeljevanja sredstev

 

SPLOŠNI POGOJI

1. Na razpis se lahko prijavijo pri posameznem ukrepu upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje po 6. členu Pravilnika in: - podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa so, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo; - podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov; - niso kmetijsko gospodarstvo v težavah.

2. Najnižji znesek dodeljenih sredstev za posamezni namen znaša 50,00 EUR.

3. Investicija ne sme biti začeta pred izdano odločbo. 

4. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, najkasneje do 21. 10. 2022.

5. Sredstva pridobljena po tem razpisu se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«. Občina Slovenska Bistrica bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevajo se upravičeni stroški brez DDV.

6. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so na voljo na internetnem naslovu http://www.slovenska-bistrica.si, na Oddelku za gospodarstvo ali v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica in na sedežu Kmetijsko svetovalne službe v Slovenski Bistrici.

7. Vloge je potrebno oddati do četrtka 31.3.2022 osebno ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica.

8. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala k dopolnitvi v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

9. Po obravnavi dopolnjenih in popolnih vlog bodo z vlagatelji v roku 30 dni izdane Odločbe. Z vlagateljem, kateremu bo izdana pozitivna odločbo, bo občina Slovenska Bistrica sklenila pogodbo, s katero bodo opredeljeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

10. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka in podpisane pogodbe. Zahtevek mora vsebovati vsa dokazila določena v pogodbi in mora biti dostavljen na Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica najkasneje do 21.10. 2022, sicer vlagatelj ni upravičen do sredstev.

11. Vlagatelji, ki bodo pridobili pozitivno odločbo o odobritvi sredstev in podpisali pogodbo za izvedbo investicije ter ne bodo izpeljali investicije do navedenega datuma brez opravičljivih razlogov (edini opravičljivi razlog je višja sila), naslednji dve leti ne bodo upravičeni do dodelitve sredstev po Javnem razpisu sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju občine Slovenska Bistrica.

12. Dodatne informacije dobite na Občini Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali po telefonu na številki 843 28 38 - Slavka ZAFOŠNIK ter na Kmetijsko svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Trgovska ulica 1, Slovenska Bistrica, telefon 843 01 32 - Marija KRESNIK.

Še več informacij o razpisu lahko najdete na občinski spletni strani: KLIK

Nazadnje urejano na 0, 11.04.2022 06:53
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Vreme

Zvočni posnetek napovedi

komunala

Poišči