( ISSN 2738-5760 )

Podaljšano financiranje projekta DOM - DOMA

V sredo, 28. decembra, je potekala 1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. S telefonskim klicem ali po elektronski pošti so svetniki z za ali proti potrjevali 7 točk dnevnega reda.

 

Svetniki so podprli nadaljevanje sofinanciranja projekta DOM - DOMA
Občinski svet je na svoji 20. redni seji 21. junija 2022 obravnaval tematiko sofinanciranja projekta DOM DOMA. Omenjen projekt se je v občini pričel izvajat junija 2020 in sicer na podlagi javnega razpisa, ki ga je novembra 2019 objavilo Ministrstvo za zdravje za izbor operacij » Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije«.
Glavni namen projekta je zagotavljanje integrirane oskrbe starejših nad 65 let, kakovostne obravnave le teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju. Za uporabnike so bile storitve v celoti brezplačne do 30. 6. 2022, ko se je financiranje s strani Ministrstva za zdravje zaključilo. Program izvaja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
Na 20. redni seji občinskega sveta je bil sprejet sklep, s katerim se je potrdilo, da se projekt nadaljuje in sofinancira z proračunskimi sredstvi do 31.12. 2022. Glede na dejstvo, da izvajanje storitve uporabnikom viša kakovost življenja in omogoča bivanje v domačem okolju oz. podaljšuje čas do odhoda v institucionalno varstvo, so svetniki na 1. dopisni seji sprejeli sklep, da se projekt nadaljuje in sofinancira s sredstvi proračuna do 31.3. 2023. Načrtovani trimesečni obseg storitev za Občino Slovenska Bistrica predstavlja finančno obremenitev v višini 20.000,00 €.

Predlog sklepa o dodelitvi finančne pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam

Rdeči križ Slovenije pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji ter opravlja druge naloge določene s tem zakonom in statutom. Glede na to, da se višajo cene osnovnih dobrin, ki bodo prizadele najšibkejše v družbi, se predlaga občinskemu svetu v sprejem dodatno financiranje Rdečega križa, Območnega združenja Slovenska Bistrica z namenom pomagati socialno ogroženim posameznikom in družinam. 
Občinski svetniki so se strinjali tudi z dodelitvijo sredstev Rdečemu križu, Območnemu združenju Slovenska Bistrica v predvideni višini 34.750,00 EUR za socialno ogrožene posameznike oz. družine po naslednjem ključu: 50 € za eno ali dve osebi, 100 € za 3 ali 4 osebe, za 5 oseb ali več pa 150 €.
 
Svetniki so izvolili tudi člane posameznih komisij in odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve je na podlagi predhodnih pripravljalnih sestankov z vsemi svetniškimi skupinami, ki jih je sklical župan občine, pripravila predloge sklepov o imenovanju Statutarno-pravne komisije, Komisije za priznanja in nagrade, Odbora za gospodarstvo in proračun, Odbora za okolje in prostor in Odbora za družbene dejavnosti.
Člani Statutarno-pravne komisije so postali: 1. mag. Karmen Furman, predsednica, 2. Kristina Pregl, podpredsednica, 3. Marko Berdnik, 4. Luka Zorko, 5. Marjana Brezovšek. Sklep so svetniki potrdili.
Člani Komisije za priznanja in nagrade: 1. Matej Goričan, predsednik, 2. Jožef Gorinšek, podpredsednik, 3. Modest Motaln, 4. Karl Kavkler, 5. Stanislav Zajšek.
Člani Odbora za gospodarstvo in proračun Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno obdobje 2022-2026 so: 1. Zoran Košič, predsednik, 2. mag. Jožica Planinšec Deržek, podpredsednica, 3. Matej Arnuš, 4. Jožef Majcen, 5. Srečko Juhart.
Člani Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno obdobje 2022-2026 so: 1. Dušan Leskovar, predsednik, 2. Borut Furman, podpredsednik, 3. Domen Korošec, 4. Ludvik Repolusk, 5. Andrej Slaček.
Člani Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno obdobje 2022-2026 so: 1. Iztok Daniel Utenkar, predsednik, 2. Mateja Veber, podpredsednica, 3. Uroš Klajderič, 4. Marjana Sagadin, 5. Danica Sagadin Leskovar.

Natalija Sinkovič

Nazadnje urejano na 0, 12.01.2023 06:05
Oceni ta prispevek
(1 glas)

Poišči