( ISSN 2738-5760 )

Občinski svet na svoji seji potrdil vse predlagane sklepe

V četrtek, 26. januarja, je na svoji 2. redni seji zasedal občinski svet občine Slovenska Bistrica.

Občinski svetniki so poleg sprejetja proračuna v prvem branju obravnavali tudi nekaj drugi točk dnevnega reda. Med drugim so potrdili tudi nove cene komunalnih storitev in javnih vrtcev ter uskladitev neprofitnih najemnin za leto 2023, ki ostajajo enake kot leto prej. (podrobneje v članku na >>tej povezavi).

Direktor Komunale Slovenska Bistrica je svetnikom predstavil Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nova poslovno upravna stavba Komunale Slovenska Bistrica, ki so ga svetniki tudi potrdili. Svetniki so določili tudi dobitnike letošnjih občinskih nagrad (več o tem lahko preberete v članku na >>tej povezavi)

Med kadrovskimi zadevami so imenovali člane Nadzornega odbora, Varnostnega sosveta, Častnega razsodišča in Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Komisija za volitve in imenovanja je Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica predlagala v imenovanje naslednje člane Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica: Ivan Pristovnik, Jelka Jamnikar, Samo Iršič, Goran Krajnčič in  Tanja Vintar. Opozicijski svetniki so imeli na člane kar nekaj pripomb. »Kljub velikim obljubam o transparentnosti delovanja, smo bili v KVIAZ-u preglasovani z našo zahtevo, da mora imeti opozicija v nadzornem odboru večino,« je poudaril dr. Vito Martinčič. Od 5 članov NO je iz opozicije le en član, in sicer Goran Krajnčič, Gibanje svoboda. Svetniška skupina SD pa je opozorila, da je ena izmed članic NO, Tanja Vintar, tudi v konfliktu interesov, saj je zaposlena na Komunali, ki večino dela opravlja za občino in se bo morala nato pri številnih nadzorih iz nadzorov izločiti. V Gibanju svoboda so prepričani, da takšna sestava NO ni pravo sporočilo volivcem in negira zaupanje v transparentnost delovanja občinskih struktur. Predlog je bil kljub naštetim pomislekom z koalicijsko večino sprejet.

Komisija za volitve in imenovanja je občinskemu svetu predlagala Ludvika Repoluska in Zorana Košiča za člana Varnostnega sosveta. Predlog so svetniki sprejeli.

Za člane  Častnega razsodišča so bili imenovani Jožica Ozvaldič, Jožef Jerovšek, Andreja Podgrajšek, Sara Goričan in Branko Repnik. Mandat imenovanih traja do poteka mandata Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica.

Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin so bili imenovani Franc Podgrajšek, predsednik, Samo Šift, Drago Pristovnik, Franc Ačko, Ljubo Poles, Alenka Pušnik in Andrejka Pristovnik.

16. točka dnevnega reda Vprašanja in pobude

Ivan Kumaver, Desus, je izpostavil problem javnih stanišč v mestu. Predlaga, da se v mestu poišče primeren prostor zanj, morda tudi v sklopu nove avtobusne postaje. Zanima ga tudi, kako daleč je projekt izgraditve kolesarske steze od Slovenske Bistrice do železniške postaje, saj je znano, da je projekt prevzela država. Tudi projekt nadgradnje doma starejših je prevzela država, zato ga zanima v kateri fazi je projekt in kdo iz občine koordinira izvedbo teh projektov.

Dr. Vita Martinčiča, Gibanje svoboda, zanima, kateri podatki ali dokumenti občine in občinskih organov imajo oznako tajno in zakaj. Podal je tudi pobudo, da občina sprejme odlok, da mora biti umestitev vetrnic v naselju najmanj 800 m od prve stanovanjske hiše.

Drago Capl sprašuje, kdaj je predvidena preplastitev Kajuhove in Špindlerjeve ulice in dokončna ureditev infrastrukture. Zanima ga tudi, ali je že kak napredek glede odpravljanja težav zapiranja pešpoti s Špindlerjeve v Ulico ob stadionu. Ta pešpot je bila urejena zaradi varnosti pešcev, ki morajo zdaj po Špindlerjevi ulici, ki pa je zelo ozka in nevarna, predvsem za šolarje.

Ludvik Repolusk, SD, je povedal, da je bila na srečanju predsednikov krajevnih skupnosti izražena pobuda za enotno zavarovanje nepremičnin, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti. Bilo bi smotrno, če bi se zavarovanja uredila v okviru občinske uprave, saj bi tako lahko bila cena zavarovanj nižja in zavarovanja bi bila urejena enotno.

Iztok Utenkar, Gibanje svoboda, je podal pobudo, da se pri mestnem kopališču do koloparka nemudoma uredi prehod čez cesto. Predlaga tudi celovito rešitev, to pa je hitrostna ovira.

Natalija Sinkovič


  • januar 27, 2023
Nazadnje urejano na 0, 06.02.2023 09:48
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči