( ISSN 2738-5760 )
Impol; Foto: Natalija Sinkovič Impol; Foto: Natalija Sinkovič

V Impolu aprila preverjanje standardov

V Impolu med 3. in 5. aprilom poteka kontrolna presoja po standardih ISO 9001 in IATF 16949. Med pripravami na presojo so potekale interne presoje vseh procesov, katerih namen je preveriti skladnost delovanja z zahtevami standarda in Impolovih odjemalcev ter učinkovitost procesov v smislu doseganja zastavljenih ciljev. Za vse neskladnosti, ki so jih ugotovili interni presojevalci, bodo izvedli analize vzrokov neskladnosti in uvedli korektivne ukrepe za njihovo odpravo. Prav tako jih aprila, natančneje med 17. in 20. aprilom 2023, čaka presoja po standardu ISO 50001, ki preverja sistem upravljanja z energijo.

Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe. Raba energije predstavlja skoraj 60 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo sprejeli Združeni narodi. Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij. V IMPOLU PRIDOBIVAMO STANDARD ISO 50001 V skupini Impol smo se v letu 2022 odločili, da pridobimo standard ISO 50001, ki se nanaša na učinkovito rabo energije. Odločitev, da pridobimo ta standard, smo sprejeli zaradi več razlogov. 

Prvi razlog so visoke cene energentov. V letu 2022 smo bili priča ekstremnim podražitvam in nihanjem cen energentov. Zato je še pomembnejše, da čim bolj racionalno trošimo energente. Standard ISO 50001 nas bo silil k stalnemu spremljanju učinkovitosti rabe energije in uvajanju izboljšav na tem področju. Pri iskanju novih kupcev in novih tržišč ter podaljševanju pogodb z obstoječimi kupci je eno njihovih poglavitnih vprašanj, na kakšen način skrbimo za učinkovito rabo energije. Sedaj to dokazujemo na različne načine, s standardom ISO 50001 pa bo vse skupaj bistveno lažje.

O STANDARDU ISO 50001

impol standard 5001Cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, kar privede tudi do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Čeprav standard ISO 50001 organizacije uporabljajo šele od leta 2011, število certificiranih organizacij skokovito raste. Konec leta 2021 je bilo certificiranih že 21.907 organizacij (ISO Survey 2021). 25 odstotkov vseh certificiranih sistemov upravljanja z energijo je v primarni proizvodnji kovin, hrane in pijače, v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas, kemikalij in kemijskih izdelkov ter električne in optične opreme. Velike organizacije s certifikatom izpolnjujejo svojo obveznost iz Zakona o energetski učinkovitosti, energetsko intenzivnim organizacijam pa omogoča znižanje prispevka za OVE (Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije).

STANDARD OBRAVNAVA NASLEDNJA PODROČJA:

• uporaba in poraba energije;

• merjenje, dokumentiranje in poročanje o rabi in porabi energije;

• načini oblikovanja in nabave opreme, sistemov in procesov, ki uporabljajo energijo; 

• razvoj načrta za upravljanje z energijo in drugih dejavnikov, ki vplivajo na energetsko učinkovitost, ki jo lahko spremlja in na katere vpliva podjetje;

Impol standard• ISO 50001 zahteva nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti, vendar ne vključuje predpisanih ciljev za izboljšanje. Namesto tega zagotavlja okvir, s katerim lahko vsako podjetje določi in si prizadeva doseči svoje lastne cilje za izboljšanje energetske učinkovitosti.

KAKO LAHKO VSAK ZAPOSLENI PRISPEVA K UČINKOVITI RABI ENERGIJE?

Večji del dobavljene energije porabimo v naših proizvodnih procesih. Proizvodne procese sicer precej dobro obvladujemo, vedno pa smo lahko še boljši. Redno spremljanje specifične porabe energije nam pomaga pri nastavitvah parametrov proizvodnega procesa. Nenadna odstopanja nam lahko pokažejo morebitne okvare na opremi. Standard ISO 50001 zahteva, da vsi zaposleni, ki imajo bistven vpliv na porabo energije, pridobijo kompetence s področja učinkovite rabe energije. K učinkoviti rabi energije lahko pripomore vsak zaposleni v skupini Impol, čeprav je prispevek manjši kot pri upravljanju z večjimi stroji in napravami. A če seštejemo malenkostne prihranke, ki jih lahko prispeva vsak od 1.400 zaposlenih, tudi ta številka ni več tako zanemarljiva.

Rafko Atelšek, revija Metalurg

V skupini Impol se pripravljamo na presojo po standardu SA 8000.

  • April 5, 2023
Last modified on Wednesday, 05 April 2023 06:18
Rate this item
(0 votes)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči