( ISSN 2738-5760 )

Stališče civilne iniciative o nameri postavitve vetrnic na Pohorju

Civilna iniciativa ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn vse od svoje ustanovitve 22. aprila 2023 odločno nasprotuje umeščanju malih (Kalše) in velikih vetrnih elektrarn na Pohorje, kot eno izmed najbolje ohranjenih naravnih območij Slovenije.

Naj kar takoj povemo, da izražamo naše zadovoljstvo, da je Upravna enota Slovenska Bistrica pred dnevi seznanila vse stranke v postopku, da bo upravni organ podano zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnega objekta – Mala vetrna elektrarna Kalše, zaradi neskladnosti predvidene gradnje s prostorskim aktom Občine Slovenska Bistrica, zavrnil. Tega smo v CI posebej veseli, saj vemo, da ko uspe v naravi prvi invazivni tujerodni rastlini, uspe tudi ostalim in zadušijo ter prerastejo avtohtone domače rastline.

Z obsežnimi posegi za izgradnjo vetrnih elektrarn in spremljajoče infrastrukture, kot tudi z njihovim delovanjem, bi se degradiral oziroma uničil življenjski prostor Pohork in Pohorcev. To bi imelo negativen vpliv na sedanje ter na prihodnje rodove, odvzeta bi bila perspektive mladim, ki želijo ostati na Pohorju, se ukvarjati s kmetovanjem, zelenim turizmom. Močno bi bila degradirana kulturna krajina, ki so jo skozi stoletja soustvarjali predniki in ki jo je potrebno, kot celoto, ohranjati za sedanje in prihodnje rodove.

Gradnje večjega števila VE, kablovoda, povezovalnih poti in razširitve obstoječih cest so v tesni povezavi z uničenjem in fragmentiranjem pohorskih gozdov, ki so pljuča za 300 000 okoliških prebivalcev in bi negativno vplivale na neprecenljive vodne vire, pomembne za pohorsko in podpohorsko prebivalstvo.

Občuten bi bil vpliv na divjad, ki bi se zaradi degradacije gozdov in delujočih VE selila na druge (kmetijske in gozdne) površine in povzročala vse večje škode kmetom. Tako bi bila pod vprašajem tudi prihodnost in perspektiva kmetovanja na Pohorju. Zato je negativno stališče glede izgradnje VE na Pohorju zavzela tudi Lovska zveza Podravja, kot eden izmed pomembnih deležnikov v tem prostoru, pobudo pa je dala Lovska družina Slovenska Bistrica.

Z  uničenjem narave in krajine Pohorja bi bil zavrt začrtan razvoj trajnostnega turizma na Pohorju; negativen vpliv bi občutile tudi številne pomembne organizacije, kot so planinska društva. Tudi zato sta se Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Slovenska Bistrica odločno izrekli proti umeščanju VE na Pohorju!

Glede trenutno potekajočega integralnega postopka za 35 VE na Arehu in Treh Kraljih posebej poudarjamo naše stališče da, v kolikor negativna mnenja strokovnih institucij (Zavoda za varstvo narave, Zavoda za gozdove, Direkcije za vode in občin Ruše ter  Slovenska Bistrica) ne bodo upoštevana in bo prišlo, na pobudo ministrstva za okolje podnebje in energijo  ter z odločitvijo Vlade RS do prevlade drugih interesov nad interesi ohranjanja narave: bo za zaradi zaščite narave in življenjskega prostora Pohork ter Pohorcev civilna iniciativa preko okoljskih organizacij vstopila v ustavno presojo zakona, ki to prevlado omogoča.

Opozorili bi tudi na druga aktualna, s Pohorjem povezana območja kot so vitanjski Paški Kozjak, Ojstrica in Počakovo (občina Radeče) ter na širšo zlorabo postopkov glede umeščanja VE in agrofotovoltaike, ne glede na to, na kakšen način se vodijo: skozi integralni postopek ali državni prostorski načrt. Namreč: okoljska poročila, ki jih v sklopu postopkov predložijo investitorji, so neustrezna; narejena po meri in plačilu naročnika in v škodo naravi, prebivalcem ter prostoru, kamor se imajo namen umeščati vetrne elektrarne.

Izpostavili bi generalni manjko koncepta umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, na nivoju Slovenije. Brez študij, podlag, akcijskega načrta na območja, ki niti približno niso degradirana – temveč sodijo v jedro najbolje ohranjenih naravnih območij.

Zato tudi danes naš odločen poziv dr. Robertu Golobu, predsedniku Vlade republike Slovenije, mag. Bojanu Kumru, ministru za okolje podnebje in energijo, mag. Alenki Bratušek, ministrici za infrastrukturo, ki opravlja funkcijo ministrice za naravne vire in prostor, investitorjem vetrnih elektrarn na Pohorju in nenazadnje dr. Nataši Pirc Musar, ki že šest mesecev ne uspe odgovoriti na prošnjo civilne iniciative, da se bomo odločno uprli namenu, da Pohorje postane tehnološka in zaradi VE tudi požarno ogrožena krajina, uprli se bomo vsem poskusom opustošenja pohorskih gozdov, ki nas ščitijo pred ujmami, plazovi in klimatskimi spremembami in ne ne bomo dovolili, da nam uničite vodne vire pitne vode, skratka odločno izražamo pogovorno, zdaj že znano stališče civilne iniciative: Tace stran od našega Pohorja!

 Drago Mahorko, vodja Civilne iniciative ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn 

Civilna iniciativa je odprla tudi spletno stran, na kateri so zbrane infomacije za ohranitev Pohorja brez vetrnic https://www.mojepohorje.si/

 

Last modified on Thursday, 09 November 2023 07:14
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči