( ISSN 2738-5760 )

Na seji občinskega sveta določili ceno za polnjenje električnih vozil

V sredo 22. novembra, so se v sejni sobi prenovljenega objekta v Vošnjakovi ulici na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica sešli bistriški svetniki.

 

Na dnevnem redu je bilo 18 točk, med njimi je bilo kar nekaj DIIP-ov, za katere je župan dr. Ivan Žagar poudaril, da jih potrjujejo zato, da bodo že pripravljeni ob morebitnih razpisih za državna oziroma evropska sredstva.

Najprej so svetniki potrdili mandat novi svetnici Sari Goričan, članici Gibanja Svoboda, potem ko je tik pred prejšnjo sejo iz osebnih razlogov odstopila občinska svetnica mag. Jožica Planinšec Deržek.

Svetniki so s 27 glasovi za v prvi obravnavi sprejeli tudi program dela Občinskega sveta za prihodnje leto. "Med splošnimi zadevami je poleg drugih dejavnosti predvidena tudi novelacija Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, na področju družbenih dejavnosti sta predvidena dva vsebinska pravilnika, in sicer Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev in Pravilnih o sofinanciranju društev upokojencev, torej gre za novelacijo sprememb, ki so potrebne zaradi zakonskih določil. Prihodnje leto bo treba sprejeti tudi občinski prostorski načrt, čakata nas tudi sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest ter občinskih cestah in javnih poteh ter uskladitev odredbe o kratkotrajnem parkiranju v mestu Slovenska Bistrica. Na področju gospodarstva čakata dva pravilnika, in sicer Pravilnik o dodeljevanju sredstev na področju kmetijstva in malega gospodarstva," je povedal poročevalec mag. Branko Žnidar. Na predlagan program dela so imeli nekateri svetniki pomisleke oziroma pripombe, dr. Andrej Godec (SD) je predlagal, da bi morali v program umestiti tudi vprašanje, kaj je z nadomestno gradnjo partizanskega muzeja na Osankarici in da bi morali vsako četrtletje obravnavati stanje tekočih investicij projektov, s tem sta se strinjala svetnika dr. Vito Martinčič (GS) IN Ludvik Repolusk (SD).

Svetniki so v drugi obravnavi potrdili tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno  izobraževalnega zavoda  Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v prvi obravnavi pa so s 25 glasovi za in enim proti sprejeli tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o določitvi višine nadomestila za porabo električne energije za polnjenje električnih vozil. Občina Slovenska Bistrica s predlaganim sklepom določa ceno storitve polnjenja v višini 0,22 EUR/kWh, pri čemer pristojbina (štartnina) znaša 0,20 EUR z DDV. Predlagana cena opravljene storitve krije strošek trenutno prevzete električne energije in strošek plačilnega prometa. S tem v zvezi so Odloku o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica dodali nov člen, ki razlaga obveznosti voznikov, ki parkirajo na mestih za polnjenje električnih vozil.

Sprejeli so tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici«, ta prepotrebna investicija bo vredna slabih 7 milijonov evrov. Svetniki so DIIP potrdili z 21 glasovi za. Sprejet je bil tudi DIIP »Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica«.

29 svetnikov je podprlo tudi Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2023-2026, seznanili pa so se tudi s Študijo izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti za Občino Slovenska Bistrica. Obravnavali so tudi nekaj premoženjskih zadev in za člana Sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Slovenska Bistrica imenovali dr. Matjaža Šramla, člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica: − dva predstavnika občinskega sveta: - dr. Andrej Godec - Danica Sagadin Leskovar − dva predstavnika upravljavcev cest in javnih površin: - Primož Babšek - Modest Motaln − dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih organizacij: - Marjanca Frangež - Nadja Stegne − predstavnik policijske postaje: - Miroslav Knez − predstavnik ZŠAM: - Jožef Koren − predstavnika AMD - Beno Reis − predstavnik s področja medicine dela, prometa in športa: - dr. Jernej Hren. Mandat imenovanih traja štiri leta. V Občinsko volilno komisijo Občine Slovenska Bistrica so imenovali: - Jasmina Obrovnik Gril, predsednica, - Barbara Klajderič, namestnica predsednice, - Jakob Tomažič, član, - Maja Tič, nadomestna članica, - Jelka Kovačič, članica, - Silva Pongračič, nadomestna članica, - Alenka Košič, članica, - Mira Kresnik, nadomestna članica. Mandat imenovanih traja štiri leta.

Med odgovori na vprašanja in pobude je med drugim svetnik Gibanja Svobode dr. Vito Martinčič ponovno vprašal, kako je urejeno upravljanje Plezalnega centra. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Irena Jereb je pojasnila, da je občina kot lastnica objekta, Plezalni center predala v upravljanje Zavodu za šport, ta pa ga je oddal v uporabo Alpinističnemu klubu, tako kot oddaja nogometno igrišče nogometnemu klubu. S tem odgovorom Martinčič ni bil zadovoljen in poudaril, da bi občina morala s Plezalnim centrom zaslužiti, saj ga Alpinistični klub trži. In pri tem bi se moral del investicije občini povrniti. "Gre za največjo investicijo v šport v zadnjih 30 letih in mislim, da bi bilo treba pri tem spoštovati neka pravila igre. Ali bi objekt dala občina v upravljanje Zavodu za šport ali pa objavila javni razpis. Dvomim, da glede na stroške upravljanja zavod kar tako brez zbiranja ponudb upravljanje objekta odda tretji osebi. Zato želim vpogled v pogodbi med Občino in Zavodom za šport ter Zavodom za šport in Alpinističnim klubom."

Čez 14 dni, točneje 6. decembra, svetnike čaka že naslednja redna seja, na kateri bodo sprejemali tudi proračun občine za prihodnje leto. 

  Natalija Sinkovič

Celotno sejo si lahko ogledate na povezavi Studia Bistrica

https://www.youtube.com/watch?v=1iTFFZEMTDc&t=1092s

  • November 22, 2023
Last modified on Friday, 24 November 2023 10:31
Rate this item
(0 votes)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

 asspa 1

Poišči