( ISSN 2738-5760 )
Osnutek meja Regijskega parka Pohorje; Foto: Ministrstvo za okolje in prostor Osnutek meja Regijskega parka Pohorje; Foto: Ministrstvo za okolje in prostor Osnutek meja Regijskega parka Pohorje; Foto: Ministrstvo za okolje in prostor Osnutek meja Regijskega parka Pohorje; Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Korak bliže k ustanovitvi Regijskega parka Pohorje

Vlada je na svoji seji v sredo, 31. januarja, sprejela Uredbo o Regijskem parku Pohorje. Gre za soustanoviteljstvo zavarovanega območja s šestimi občinami (Zreče, Vitanje, Mislinje, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica),  kar pomeni, da morajo akt o zavarovanju sprejeti tudi pristojni organi lokalnih skupnosti (občinski sveti). Po sprejemu Odloka o Regijskem parku Pohorje v lokalnih skupnostih bo začel veljati akt o zavarovanju Pohorja. 

Regijski park Pohorje ustanavljamo z namenom, da se ohranijo gozdovi, planje in barja, da se še naprej zagotavlja in usmerja trajnostna rabo naravnih virov, da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa domačinom in obiskovalcem ter zmanjšuje obstoječe in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja. Za ovršje (vrhni del) Pohorja, ki je predlagano za zavarovanje kot regijski park, je značilna izredna naravna ohranjenost, krajinska pestrost ter pogosti in izjemni naravni pojavi.

Glede na te posebnosti je na Pohorju prisoten edinstven kontrast med temnimi masami gozdnega iglastega drevja in svetlimi travnatimi ploskvami. Številni so gozdni rezervati kot tudi visokogorski pašniki – planje z značilno travniško strukturo in razpršenimi oblikami smrekovih dreves. Sestavni člen Pohorja so visoka barja na ovršju s specifično vodno in vegetacijsko zgradbo – pritlikavo borovje, prisotnost redke favne in flore in nenazadnje prisotnost hidroloških posebnosti.

Pohorje predstavlja življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so izrednega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območju predlaganim za zavarovanje še posebej izstopa favna nevretenčarjev in ptic, med katerimi je mnogo mednarodno varovanih vrst.

Zavarovano območje je priložnost za sodelovanje javnih služb iz različnih področij z občinami in lokalnim prebivalstvom. Omogoča ravnotežje med varstvom narave in ekonomskim razvojem, zvišuje podjetniške priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju parka.

Med prednosti, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega parka, zagotovo velja poudariti zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja - tudi v turističnem smislu. Upravljavec zavarovanega območja bo skrbel za povezanost različnih deležnikov in za z naravo skladen razvoj, ob enem pa bo nudil lokalnemu prebivalstvu potrebno tehnično pomoč pri razvojnih in naravi naklonjenih projektih, omogočal bo tudi učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.

Ker želimo naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale pohorske potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali. Ker se zavedamo, da so naravo na Pohorju ohranili vestni kmetje in gozdarji, se v predvidenem regijskem parku gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom ne bo spremenilo. Gozd se bo, enako kot do sedaj, ohranjal in gospodaril z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, kot je na primer vožnja z  vozili, izven dovoljenih cest in za to določenih območij.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

  • January 31, 2024
Last modified on Wednesday, 31 January 2024 16:20
Rate this item
(0 votes)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

 asspa 1

Poišči