( ISSN 2738-5760 )
Mesto Slovenska Bistrica, Foto: Občina Slovenska Bistrica Mesto Slovenska Bistrica, Foto: Občina Slovenska Bistrica

Občina Slov. Bistrica prejemnica Zlatega ISSO certifikata za razvojno odličnost

V torek, 19. marca 2024, so na Konferenci Zlati kamen v Festivalni dvorani v Ljubljani podelili letošnje nagrade Zlati kamen. Občina Slovenska Bistrica ponuja prebivalcem kakovostno raven življenja in je zato bila prejemnica ZLATEGA ISSO certifikata.

Strokovni svet projekta Zlati kamen je kot rdečo nit izbora za 13. nagrado Zlati kamen določil občinsko prostorsko politiko. Pri izboru so bili pomembni jasna vizija prostorskega razvoja, potek prostorskega načrtovanja, uporaba sodobnih konceptov razvoja na tem področju, prizadevanja za oživitev funkcionalno degradiranih zemljišč, širjenje namenske rabe za potrebe poselitve na račun zelenih ali kmetijskih površin in podobno. Rezultati večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku posamezne občine je Občina Slovenska Bistrica so pokazali, da je občina na 34. mestu med vsemi občinami v Sloveniji. S tem se je uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša ZLATI ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2024.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO

zlati kamenIndeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske ozaveščenosti v občini.

Demografija

Ključni vidiki demografije kažejo, kako ugoden je položaj občine za priseljevanje, kakšna je starostna struktura prebivalstva in ali število prebivalcev raste zaradi priseljevanja in kazalnikov vitalnosti kraja. Indeks je bil izračunan s štirimi kazalniki, in sicer: privlačnost kraja za priseljevanje, naravni prirast, kako hitro se prebivalstvo stara in indeks staranja.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju demografije na 77. mestu.

Učinkovitost

Indeks proračunske učinkovitosti zajema kazalnike, povezane z aktivnostmi občinske uprave, s pridobivanjem »kakovostnih« prihodkov in stopnjo finančne samostojnosti občine. Indeks je izračunan s pomočjo treh kazalnikov, in sicer investicije, prihodki na prebivalca in indeks finančne samostojnosti.

 Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju učinkovitosti na 119. mestu.

Gospodarstvo

Indeks gospodarstva kaže podjetniško dinamiko, ob tej pa relativno moč gospodarstva – torej moč glede na število prebivalcev. Indeks razkrije raven podjetniške klime, torej atraktivnosti kraja za podjetnike, ob tem pa tudi glavne razvojne trende na področju gospodarstva. Indeks je izračunan s pomočjo šestih kazalnikov: število podjetij, dodana vrednost, indeks hitro rastočih podjetij, nastajanje novih podjetij, rast prihodka in odhodki za spodbujanje malega gospodarstva.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju gospodarstva na 13. mestu, kar kaže odlično uvrstitev.

Trg dela

Indeks trga dela združuje kazalnike zaposlenosti prebivalstva in števila ter kakovosti delovnih mest v kraju. Osnovni kazalnik zaposlenosti prebivalstva dopolnjujeta indeks brezposelnosti in delež brezposelnih mladih. Ob relativnem številu delovnih mest indeks vsebuje tudi kazalnik o njihovi kakovosti, o deležu najzahtevnejših delovnih mest. Indeks je izračunan s pomočjo osmih kazalnikov: zaposlenost prebivalstva, število delovnih mest, kakovost delovnih mest, povprečne plače, brezposelnost mladih, rast števila delovnih mest, indeks brezposelnosti in odhodki za spodbujanje zaposlovanja.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju trga dela na 37. mestu.

Izobrazba

Indeks izobrazbe vključuje kazalnike, povezane z izobrazbeno strukturo, s študijskimi aktivnostmi prebivalstva in spodbudami občine za izobraževanje na terciarni stopnji. Posebno področje, vključeno v indeks, je beg možganov: kazalnik, ki pove, v kolikšni meri študijske aktivnosti prebivalcev vplivajo na izobrazbeno strukturo v kraju. Indeks je izračunan s pomočjo petih kazalnikov: kako izobražene prebivalce ima občina, kako študijsko aktivni so prebivalci, delež novih doktorjev znanosti, indeks bega možganov in občinske štipendije.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju izobrazbe na 13. mestu.

Življenjski standard

Indeks življenjskega standarda zajema štiri skupine kazalnikov, s katerimi spremljamo stanje na področju splošne blaginje prebivalstva v kraju, stanovanjskega in zdravstvenega standarda ter dodatnih elementov, ki vplivajo na kakovost življenja v kraju.

Indeks življenjskega standarda je izračunan nekoliko drugače od ostalih indeksov za področja, ki so izvedeni neposredno iz kazalnikov. Na področju življenjskega standarda so iz kazalnikov izračunani štirje sintetični indeksi za posamezne skupine, iz teh indeksov pa končni indeks za področje. Štirje sintetični indeksi so: Indeks blaginje, ki vključuje kazalnika o povprečnih bruto prejemkih in njihovi dinamiki, indeks zdravja, ki je izračunan iz podatka o številu zdravnikov na 1.000 prebivalcev, kazalnikov prezgodnje umrljivosti, bolniške odsotnosti ter indeksov zdravja odraslih in otrok, indeks stanovanjskega standarda, ki je sestavljen iz indeksa stanovanjske revščine, kazalnika o gradnji stanovanj ter podatka o odhodkih za spodbujanje stanovanjske gradnje ter indeks aktivnosti, ki je izračunan iz kazalnikov o odhodkih za kulturo in za šport.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju življenjskih standardov na 42. mestu.

Socialna kohezija

Indeks socialne kohezije pomaga oceniti povezanost prebivalcev v kraju in razširjenost »socialnih« (oziroma »asocialnih«) vzorcev vedenja. Indeks je izračunan s pomočjo šestih kazalnikov: volilna udeležba, obsojeni storilci kaznivih dejanj, dolgotrajna brezposelnost, samomori, število društev in odhodki za socialno varstvo, družino in povezanost.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju socialne kohezije na 147. mestu.

Okolje

Indeks okolja zajema po eni strani glavne (dosegljive) parametre stanja v okolju, po drugi pa aktivnosti občine, povezane z zaščito narave in zmanjševanjem škodljivih emisij. Indeks je izračunan s pomočjo osmih kazalnikov: nastali odpadki, zbrani odpadki, sprememba količine odpadkov, ločevanje odpadkov, vključenost v območje NATURA2000, "Zeleni" proračun, delež ekološkega kmetijstva, indeks dnevnih migracij, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, poraba električne energije in obremenitev s hrupom.

Občina Slovenska Bistrica je izmed 212 slovenskih občin na področju okolja na 177. mestu.

Natalija Sinkovič

  • March 25, 2024
Last modified on Friday, 05 April 2024 15:41
Rate this item
(1 Vote)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči